Home

Welkom op de ledenwebsite van de NVVS

NVVS staat voor Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten. Wij zijn de beroepsvereniging van speltherapeuten in Nederland. Speltherapeuten behoren tot de vaktherapeutische beroepen en behandelen cliënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen door de inzet van spel en spelmethodieken. Als NVVS maken we ons sterk voor een goede positionering van het vak en de speltherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau. 

Deze website is voor leden van de NVVS. Voor ouders, verzorgers en verwijzers hebben wij een aparte website, namelijk https://www.speltherapie.net

Kijk ook eens naar onderstaand filmpje waar Sanne de Theije (voorzitter van de NVVS) meer vertelt over speltherapie.

 

Stimuleringssubsidie Wetenschappelijk onderzoek Speltherapie NVVS

Waarom een stimuleringssubsidie
Het is voor de ontwikkeling van speltherapie van groot belang dat er onderzoek wordt gedaan naar speltherapie. Speltherapeuten hebben zelf de ervaring dat hun therapie werkzaam is en dat kinderen die in behandeling zijn daar de positieve effecten van ondervinden. Het gaat er echter ook om dat deze ervaringen worden bevestigd door goed onderzoek, dat de praktijkkennis van de speltherapeuten gesystematiseerd en getoetst wordt.
Onderzoek, en zeker wetenschappelijk onderzoek naar speltherapie staat nog aan het begin. Om het doen van onderzoek te stimuleren, om een nieuwsgierige en open grondhouding te ontwikkelen naar wat speltherapeuten doen heeft het bestuur van de NVVS een stimuleringssubsidie ingesteld. Deze is, in de eerste plaats, gericht op de beroepsgroep zelf. We willen graag dat speltherapeuten zelf initiatief nemen om onderzoek te doen naar hun werk en de effecten van hun werk. Dat kan ook gebeuren in de samenwerking tussen een speltherapeut en ervaren wetenschappelijk onderzoeker. De omvang van de subsidie die in 2023 zal worden toegekend is om en nabij de 15.000 euro. Deze subsidie kan worden verdeeld over meerdere aanvragen.

Hoe gaat het in zijn werk:
1.    De subsidie is bedoeld om het speltherapeuten mogelijk te maken om tijd te investeren in het voorbereiden en/of uitvoeren van (onderdelen van) een wetenschappelijk onderzoek naar de werking en/of de effectiviteit van speltherapie.
2.    Aan het verlenen van de subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden:
•    Een aanvraag dient te voldoen aan een vast format. Dit format is te vinden op de website van de NVVS.
•    Een aanvraag dient erop gericht te zijn om te komen tot een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift, of om daartoe een bijdrage te leveren;
3.    De ingediende aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie,
4.    De speltherapeut die de Stimuleringssubsidie ontvangt is verplicht achteraf verantwoording af te leggen over de wijze waarop de subsidie is besteed en over de resultaten van het traject aan het bestuur, door middel van een bericht op de website van de NVVS en/of in het tijdschrift Spelenderwijs.

Belangrijk om te weten:
•    Het belangrijkste doel is het stimuleren van een onderzoekstraditie bij de beroepsgroep, die daar nog niet zoveel ervaring mee en kennis van heeft.
•    Het kan daarom zijn dat een aanvraag nog niet voldoende is uitgekristalliseerd, maar wel de potentie van kwaliteit en relevantie in zich heeft. Een onderdeel van de aanvraag kan dan zijn om de aanvraag opnieuw te helpen formuleren, en daar deskundige begeleiding bij te vragen.

Aanvragen voor de stimuleringssubsidie 2023 kunnen vanaf 1 oktober tot 1 december 2023 worden ingediend bij het volgende emailadres: stimuleringsfonds@speltherapie.net
Klik hier voor het aanvraagformulier voor het stimuleringsfonds.

Direct naar