Bestuur

Het bestuur van de NVVS


Voorzitter Sanne de Theije

Als voorzitter heb ik de taak de grote beleidslijnen te bewaken, een bindende factor in het bestuur te zijn en externe contacten te onderhouden. De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het voorgenomen beleid. De voorzitter stuurt andere bestuursleden aan en zit vergaderingen voor. Daarnaast is de voorzitter het aanspreekpunt voor de leden. Ook onderhoudt de voorzitter het contact met de medewerkers van het secretariaat, lidverenigingen en de federatie. De voorzitter is lid van het AB van de FVB.

E-mailadres: bestuurnvvs@speltherapie.net

 

Vicevoorzitter Vacature

Als vicevoorzitter heb ik de taak om de voorzitter te ondersteunen in haar taken waar mogelijk. Ik bespreek en controleer de agenda's voor bestuursvergaderingen. Ik ben op de hoogte van van alle zaken, zodat ik bij ziekte de voorzitter kan vervangen. Ik ben aanwezig bij alle bestuursvergaderingen van de NVVS en waar nodig ook bij de FVB. Het is van belang goed contact te hebben met de voorzitter en alle andere bestuursleden. 

E-mailadres: bestuurnvvs@speltherapie.net

 

Secretaris Hedwig Boor

Als secretaris ondersteun ik administratief de voorzitter en onderhoud ik het contact met de leden en beantwoord de vragen die gesteld worden. Ook heb ik contact met de FVB wat betreft de ledenadministratie. De secretaris is lid van het dagelijks bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de interne communicatie (vergaderplanning, agenda maken, notulen maken) en heeft direct contact met de leden. Zij organiseert de Algemene Ledenvergadering. Ze zorgt ervoor dat de benodigde stukken op de site staan en dat de notulen geschreven worden. De secretaris behandelt ingekomen en uitgaande post.

E-mailadres: secretarisnvvs@speltherapie.net

 

Penningmeester Rob Kohler 

Als penningmeester draag ik zorg voor de financiën van de vereniging. Voor beiden taken wordt samengewerkt met het secretariaat van de federatie. De huidige penningmeester is geen lid van de NVVS. De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur. Hij is eindverantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar, het maken van de begroting voor het komende kalenderjaar, het bijhouden en controleren van de inkomsten en uitgaven van de vereniging en het zo nodig halfjaarlijks aanpassen van de begroting. Eens per kwartaal is er overleg met de penningmeesters van de andere vakverenigingen en de medewerker van het secretariaat van de FVB, over de financiën. De penningmeester is het aanspreekpunt voor de leden voor wat betreft de begroting, jaarrekening, en de contributies.

E-mailadres: penningmeesternvvs@speltherapie.net

 

Bestuursleden Kennisinnovatie Lenette Raaijmakers en Hannie van der Poel

Wij zetten ons als bestuursleden Kennisinnovatie in om continue ontwikkeling van het vak te stimuleren. Dat doen we door het stimuleren van onderzoek, het beschrijven van micro-interventies, beroepsprofiel, opleidingen en het bij- en nascholingsaanbod voor de leden. Voor de portefeuille kennisinnovatie heeft het bestuur van de NVVS gekozen voor 2 bestuursleden. De bestuursleden kennisinnovatie zijn lid van het algemeen bestuur. Binnen kennisinnovatie staat in samenwerking met de commissieleden Kennisinnovatie en Onderzoek het doen van onderzoek centraal. Zij onderhouden contact met de opleidingen en zijn lid van de stuurgroep KI van de FVB. Er wordt gewerkt vanuit de strategische onderzoeksagenda samengesteld door alle lidverenigingen. Er is aandacht om speltherapie blijvend te ontwikkelen en het belang van onderzoek naar speltherapie zichtbaar en toegankelijk te maken. Hiervoor wordt er gezocht naar samenwerking met het lectoraat, CHE en UU.

E-mailadres: kennisinnovatienvvs@speltherapie.net

 

Belangenbehartiging vacature

Als belangenbehartiger zet ik mij in voor de belangen van de leden van de NVVS. Deze behartiging vindt plaats in samenwerking met de belangenbehartiger van de FVB. Vanuit één front werken we samen met de zeven andere vaktherapeutische beroepen en staan we samen sterk. De belangenbehartiger is lid van het algemeen bestuur. Zij is het eerste aanspreekpunt voor vragen van leden over onderwerpen zoals het beroepsprofiel, de klachtencommissie, registratie bij de RBCZ, de commissie Zelfstandig Gevestigde Vaktherapeuten, beroepserkenning, CAO’s, functiewaardering en rechtspositionele ondersteuning. De belangenbehartiger kan vragen beantwoorden en adviezen geven over hulpmogelijkheden en de verder te bewandelen weg. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de informatievoorziening over belangenbehartiging op FVB niveau naar de leden en zorgt zij ervoor dat wensen en informatie van leden op de goede plek terecht komen.

E-mailadres:  belangenbehartiging@speltherapie.net

 

Bestuurslid Communicatie Vacature

Als bestuurslid Communicatie draag ik zorg voor de informatieverstrekking binnen de beroepsvereniging en via social media. Daarbij houd ik me zich bezig met de informatieuitwisseling en samenwerking met aanverwante verenigingen en met de FVB. Het bestuurslid Communicatie maakt deel uit van het algemeen bestuur. Zij is verantwoordelijk voor de website en nieuwsbrief. Ze draagt zorg voor de zichtbaarheid van de NVVS. Ze heeft aandacht voor de promotiematerialen en draagt tevens zorg voor de informatievoorziening naar externen. 

E-mailadres: communicatie@speltherapie.net

Zie ook  NVVS Dagelijks bestuur