Nieuw: Handreiking ‘Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp’

07 augustus 2023

 

Als vaktherapeut kan je verzoeken krijgen van gemeenten om persoonsgegevens van ouders en/of jeugdigen met hen te delen. Weet jij wanneer je deze gegevens je wel en niet mag delen? De nieuwe handreiking ‘Zorgvuldig verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten bij jeugdhulp’ geeft hier uitleg over.

Waarom deze handreiking?
Op het delen van persoonsgegevens is verschillende wetgeving van toepassing, zoals:
•    de Algemene Verordening Gegevensbescherming
•    de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
•    de Jeugdwet
•    de Algemene wet bestuursrecht

Veel om mee rekening te houden dus. De handreiking is dan ook bedoeld als ondersteuning bij het verstrekken van persoonsgegevens van ouders en/of jeugdigen aan de gemeente, bij het toeleiden naar jeugdhulp en het bepalen en inzetten van een voorziening. De handreiking wil hiermee bijdragen aan het voorkomen van discussies hierover. 

De handreiking is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en wordt onderschreven door de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), waar ook wij als FVB aan deel van uitmaken. 

Wat vind je in de handreiking?

  • Er wordt toegelicht waarom het standaard uitvragen van zorginhoudelijke informatie uit het hulpverleningsdossier (bijvoorbeeld bij alle verlengingsverzoeken) niet is toegestaan. En ook waarom toestemming door de ouders en/of jeugdige daarvoor meestal geen oplossing is.
  • Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende routes die ouders en/of jeugdigen kunnen doorlopen. Bijvoorbeeld een hulpvraag bij een wijkteam/gemeente of via de huisarts. En vervolgens wat dat betekent voor de informatieverstrekking. 
  • Ook wordt uitgelegd dat gemeenten meerdere taken hebben en informatieverzoeken ‘met verschillende petten op’ kunnen doen. De petten (bijvoorbeeld hulpverlener, casusregisseur of beslisser over jeugdhulp) bepalen welke informatie gevraagd mag worden. Hier maakt de handreiking ook duidelijk waarom bepaalde combinaties van taken onwenselijk zijn.
  • Tot slot wordt uitgelegd hoe en waarom het borgen van de kwaliteit van de jeugdhulp door gemeenten beter kan plaatsvinden via het gesprek met jeugdhulpaanbieders over populatie kentallen en trends, dan de kwaliteit trachten te beïnvloeden via het sturen op individuele beschikkingen/toeleidingen/voorzieningen.

De volledige handreiking kan je hier downloaden.

Webinar
Op maandag 18 september ( 19.00-20.00 uur) is er een webinar over deze handreiking, georganisseerd door NVO. Jij kunt als vaktherapeut gratis deelnemen, omdat wij als FVB aangesloten zijn bij SBJ. Je kan je hier inschrijven. Je bent van harte uitgenodigd aan dit webinar deel te nemen!